Návrh změny stanov.

Datum vložení: 
1.06.2014
Popis vloženého dokumentu: 
Návrh stanov pro členskou schůzi svolanou na 19.6.2014

Každý člen družstva má právo se k návrhu stanov vyjádřit. Pokud požaduje zásadní úpravu či doplnění návrhu musí být jeho součásti odvolávka na znění NOZ a ZOK. Věcné a konkrétní připomínky ke znění stanov je nutno představenstvu sdělit písemně nebo e-mailem na adresu Družstvo Hrabákova [predseda@druzstvohrabakova.cz] nejpozději do 11. června 2014. Takto předané připomínky budou představenstvem konzultovány s právníkem znalým těchto zákonů. V případě, že budou akceptovány, po konzultaci s právníkem, budou zapracovány do návrhu konečného návrhu stanov.
Schválení nových stanov proběhne na členské schůzi 19. června 2014, která bude svolána nejenom za tímto účelem.
O rozhodnutí členské schůze ve výše uvedeném musí být pořízen notářský zápis, přítomnost notáře je zajištěna. Je nezbytně nutné, aby se každý člen družstva zúčastnil členské schůze osobně nebo udělil plnou moc, která je přílohou pozvánky