Pozvánka na členskou schůzi

Datum vložení: 
23.03.2015
Pozvánka na členskou schůzi dne 14.4.2015 a plná moc. (dokumenty přiložené v příloze)

Bytové družstvo Hrabákova 1972-1973-1974, Hrabákova 1974/1, 148 00 Praha 4

Pozvánka

Představenstva Bytového družstva Hrabákova 1972-1973-1974 se sídlem Praha 4,
Hrabákova 1974/1, PSČ 148 00, IČ: 27399133 zapsaného v obchodním rejstříku,
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr., vložka číslo 6340

na členskou schůzi Bytového družstva Hrabákova 1972-1973-1974, která se bude konat dne 14. 4. 2015 od 19:00 hodin
ve školní jídelně v ZŠ na Pošepného náměstí v Praze 4

Program:
1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba sčitatelů a zapisovatele
2) Projednání a schválení změny Stanov BD
3) Volba nového Představenstva a Kontrolní komise
4) Účetní závěrka 2014
5) Zpráva kontrolní komise za rok 2014
6) Různé – informace o chodu BD
7) Diskuze
8) Závěr

Účast na členské schůzi je nutná, V případě, že se nebudete moci schůze zúčastnit, zplnomocněte svého zástupce prostřednictvím plné moci, která je přílohou této pozvánky.
Upozorňujeme, že návrh stanov BD Hrabákova 1972-1973-1974 byl v listinné podobě vhozen do poštovních schránek všech členů BD Hrabákova již dne 1. 6. 2014! Návrh Stanov je také k dispozici – k nahlédnutí v úředních hodinách (každou sudou středu) v době od 18.00 -19.00 hod v kanceláři BD.

Pozvánka na členskou schůzi, plná moc a návrh Stanov BD Hrabákova 1972-1973-1974, Účetní závěrka za účetní období roku 2014, Zpráva kontrolní komise jsou k dispozici ke stažení na www.druzstvohrabakova.cz

V Praze dne 23.3.2015 Představenstvo BD Hrabákova 1972-1973-1974